Pronunciation Guide

This is the World of Teara Adan’s Pronunciation Guide

A work in progress as of 5 March 2014

Teara Adan:  tee-AR-ah ah-DAHN

RACES/NATIONALITIES

Arkhonn:  AR-kon

Arrin:  AR-inn

Deryni:  deh-RIN-ee

Haldren:  HAL-dren

Sckoraali:  scor-ALL-ee

Uthani:  you-THAN-ee

PLACES

Abronn:  ah-BRON

Adan:  ah-DAHN

Adanac:  A-dan-ac (as in apple)

Alandar:  ah-LAN-dar

Alaknar:  ah-LAK-nar

Altair:  al-TAIR

Arkhonn:  AR-kon

Arrin:  AR-in

Brennashar:  BREN-ah-shar

Capris:  CAP-riss

Channist:  shan-NIST

Colicos: COLL-i-cose

Drachen:  DROCK-en

Einar:  eye-NAR

Fallenstadt:  FALL-en-shtaht

Gemicon:  GEM-i-con

Halifax:  HAL-i-fax

Kaec:  KAY-ek

Mariabronn:  MARE-ee-a-BRON

Mohadine:  mo-ha-DEEN

Montaire:  mon-TAIR

Polaris:  po-LAR-is

Quiette: QUI-et

Solanda:  so-LAHN-da

Tennes:  TEN-ess

Utha:  YOU-tha

Xanthia:  ZAN-thee-ah (soft “th” as in “thin”)

OTHER/MISCELLANEOUS

Anadari:  ah-nah-DAR-ee

Anlarye:  ANN-lar-eye